Edition:
United States

Analyst Research Report Snapshot

Title:

DTAC: มุมมองเป็นลบจากการจัดประชุมนักวิเคราะห์

Price:

$58.00

Provider:

Bualuang Securities Public Company Limited

Date:

12 Feb 2013

Pages:

7

Type:

AcrobatPDF

Companies referenced:

DTAC.BK

Available for Immediate Download
Summary:

ประเด็นการลงทุน ผลตอบรับจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางลบ เราคาดว่าต้นทุนค่าตัดจำหน่ายโครงข่ายสัมปทานและต้นทุนค่าเสื่อมราคาของโครงข่ายใบอนุญาต 2.1 กิกะเฮิร์ซจะยังคงอยู่ในระดับสูงจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานของ DTAC ในปี 2561 ก่อนที่ต้นทุนโครงข่ายโดยรวมจะปรับตัวลงแรงในปี 2562 ส่งผลให้เราคาดว่าผลกำไรสุทธิในปี 2556 มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ที่เรายังคงไม่เห็นผลกระทบทางบวกจากต้นทุนด้านกฎระเบียบที่ลดลงมากนักภายในปีนี้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม DTAC ยังคงให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ระดับ 5.5% ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลที่เราจะยังคงคำแนะนำ ถือ สำหรับหุ้น DTAC เพื่อรอรับเงินปันผล

Why buy analyst research?

  • Institutional quality research
  • Available for Immediate Download
  • Detailed company or industry insight
  • Print or save
  • 24 hour customer support
Return to previous page without adding this item to your cart.
Email Customer Support.

About Analyst Research

Analyst research reports are available for immediate download after purchase. You will have unlimited access to the report for 24 hours after purchase, to download, print or save it as many times as you wish. Analyst Research provided by Reuters does not constitute investment advice, and is not endorsed by Reuters Research. This information is protected by copyright and intellectual property laws. More information on Analyst Research.